Tingimused

1. Üldsätted

1.1 Veebikeskkonna www.calctab.com omanik ja haldaja on Calctab OÜ (edaspidi calctab) , äriregistri kood 12560218, e-mail info@calctab.com

1.2 Veebikeskkonna kasutustingimused on kohustuslikud täitmiseks kõigile www.calctab.com kasutajatele (edaspidi kasutaja)

1.3 Calctab võib käesolevaid kasutustingimusi muuta või täiendada, avaldades info asjaosalistele.

1.4 Calctab pakub kasutajatele välja veebikeskkonna, kus kasutajad saavad üles märkida tööajaarvestamisega seonduvat.

1.5 Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kasutaja ja tunnileht vahel toimub elektroonilises vormis kasutustingimustes või veebikeskkonnas sätestatud kontaktandmetel.

1.6 Kasutaja kohustub mitte kasutama www.calctab.com veebikeskkonda ebaseaduslikeks tehinguteks või pettusteks.

1.7 Kasutaja kinnitab, et calctab poolt pakutava teenuse kasutamisel tema poolt edastatud andmed ei ole eksitavad, ebatäpsed või väärad, ei ole vastuolus kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega ega heade kommetega.

1.8 Kasutaja kohustub mitte kahjustama või häirima www.calctab.com portaali normaalset kasutamist ning vältima tahtlikku vigade esilekutsumist portaali serveri või programmide töös.

1.9 Kasutaja kohustub hoidma portaali kasutamiseks antud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui Kasutaja on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel.

1.10 Kasutaja kinnitab, et on füüsiline isik või juriidiline isik, mille esindajal on kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel portaali kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuse võtmiseks.

1.11 Calctabil on õigus koheselt kustutada andmed, mis ei vasta tõele või headele tavadele, samuti mille sisu ei ole portaali kontekstile sisukohane.

1.12 Calctab ei vastuta veebikeskkonnas avaldatud andmete sisu õiguspärasuse, samuti veebikeskkonnas esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.

 

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

2.1 Calctab töötleb isikuandmeid, mille veebikeskkonna kasutajad on calctabile edastanud andmete sisestamisel. Kogutavaid andmeid kasutatakse eelkõige kasutaja tuvastamiseks.

2.2 Calctab kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

2.3 Calctab ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel.

 

3. Lõppsätted

3.1 Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad kasutaja ja calctab vaheliste kasutustingimustes reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.

3.2 Kasutajal on õigus kasutustingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, andes sellest märku elektroonseid sidevahendeid kasutades.

3.3 Calctabil on õigus muuta veebikeskkonna kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda tema kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kasutajaks registreeruda juhul, kui ta rikub kasutustingimusi või neist tulenevaid kohustusi, kui ta on esitanud väära või eksitavat informatsiooni või käitub muul moel pahausklikult.

3.4 Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja calctabi vahel kohaldatakse Euroopa Liidus kehtivaid õigusakte.
3.5 Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja calctab lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus õigusaktidega ettenähtud korras.